بازدیدها: 85

شهرداری دستجرد در نظر دارد نسبت به فروش سه قطعه زمين با کاربری تجاری بشرح ذيل از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد .